Regulamin konkursu Vege Camp

REGULAMIN KONKURSU VEGE CAMP 

I. Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą „Vege Camp – aktywna przekąska” organizowany na portalu społecznościowym Instagram. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez operatora portalu społecznościowego Instagram. Instagram nie odpowiada wobec Uczestników Konkursu za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

2. Organizator Konkursu: Mikołajek Sport Monika Mikołajek, ul. Jodłowa 3, 43-360 Bystra, NIP: 937-26-28-509

3. Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. III poniżej.

4. Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. III i VI poniżej.

5. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu, który określa zasady Konkursu.

6. Strona Portalu Społecznościowego: oznacza stronę Organizatora Konkurs prowadzoną w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem https://www.instagram.com/vegecamp/, na której prowadzony jest Konkurs.

7. Strona Internetowa: oznacza stronę Organizatora Konkurs, na której zostanie umieszczony regulamin: https://www.vegecamp.pl

7. Okres Konkursu: okres od dnia 13.08.2021 roku do dnia 20.08.2021 roku godziny 23:59:59, w którym odbędzie się Konkurs.

8. Komentarz: Odpowiedź na pytanie zadane pod postem konkursowym na profilu Instagram marki.

9. Jury: komisja nadzorująca Konkurs oraz decydująca o przyznaniu nagród; członków Jury wskazuje Organizator Konkursu.

II. Zasięg konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu Instagram w Okresie Konkursu.

III. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Instagram, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://help.instagram.com/581066165581870.

2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, tj. dodanie odpowiedzi na pytanie, w komentarzu pod postem konkursowym na Instagram, Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności, iż:

a) akceptuje zasady Konkursu określone w niniejszym Regulaminie,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Jeden Uczestnik Konkursu może korzystać wyłącznie z jednego konta do udziału w Konkursie, w szczególności kategorycznie zabrania się pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie naruszania zasad fair play.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć biorący udział w organizacji Konkursu pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu oraz osoby wchodzące w skład Jury Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu z wyżej wymienionymi osobami.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenieść na inne osoby.

IV. Nadzór nad Konkursem

1. Organem nadzorującym Konkurs oraz decydującym o przyznaniu nagród jest Jury Konkursu.

2. Jury Konkursu podejmuje działania, w tym w szczególności decyduje o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

V. Zasady Konkursu

1. W ramach Konkursu, na portalu społecznościowym Instagram, zamieszczony zostanie post konkursowy, w treści postu konkursowego zamieszczone zostaną informacje dot. Konkursu, treść zadania konkursowego opisanego w ust. 2 poniżej, jak również bezpośredni link do treści Regulaminu Konkursu.

2. Zadanie konkursowe polega na dodaniu komentarza pod postem konkursowym, który będzie odpowiedzią na pytanie: “ Jaką przekąskę zabierasz ze sobą na wyprawę/wycieczkę/aktywnie spędzany wolny czas?”.  Dodany przez Uczestnika Konkursu w ten sposób komentarz, bierze udział w Konkursie na zasadach określonych Regulaminem.

3. Konkurs składa się z jednego etapu, po zakończeniu którego zostaną wybrani Zwycięzcy Konkursu.

4. Zamieszczenie Komentarza na Stronie Internetowej w sposób określony w ust. 2 powyżej oznacza wyrażenie zgody na jego wykorzystanie przez Organizatora Konkursu na Stronie Internetowej, tj. na profilu portalu społecznościowym Instagram, w zakresie pól eksploatacji określonych poniżej w ust.5. Powyższe następuje w zamian za udział w Konkursie. Zwycięzca przeniesie na Organizatora Konkurs w zamian za przekazaną nagrodę i bez dodatkowych opłat, z chwilą wydania nagrody, majątkowe prawa autorskie do Komentarzy wysłanych w Konkursie, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 poniżej. Jeżeli Podmiot Zlecający Konkurs wyrazi taką wolę, Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do podpisania odpowiedniej umowy potwierdzającej przeniesienie majątkowych praw autorskich na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji do korzystania z Komentarza zgłoszonego do Konkursu oraz wszelkich zawartych w nim wpisów, w zamian za udział w Konkursie: bez ograniczeń co do miejsca oraz czasu:

a. z chwilą zamieszczenia danego Komentarza; 

b. bezwarunkowo; 

c. z prawem do udzielenia dalszej licencji;

d. na następujących polach eksploatacji:

· utrwalania jakąkolwiek techniką; 

· zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 

· wprowadzania do obrotu, 

· wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej, 

· publicznego udostępniania Komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych), 

· publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, 

· wielokrotnych przekazów on-line w sieci internetowej, · wielokrotnego odtwarzania za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i video w technologii cyfrowej, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone i innych, z zastosowaniem aplikacji programu iTunes lub innych o podobnym charakterze i funkcji.

6. Poprzez zgłoszenie Komentarza do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie prawa do zamieszczonego przez niego Komentarza. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz wobec Organizatora Konkursu i Podmiotu Zlecającego Konkurs w przypadku sytuacji naruszenia praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Podmiot Zlecający Konkurs z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie bezpośrednio przeciwko tym podmiotom, a w przypadku braku takiego zwolnienia pokryje wszelkie koszty tych podmiotów podjęte celem oddalenia roszczeń osób trzecich.

7. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie wiele razy, to jest może zamieścić wiele Komentarzy, jednak zawsze może korzystać wyłącznie z jednego konta do udziału w Konkursie, zgodnie z pkt. III powyżej.

8. Zabronione jest zgłaszanie komentarzy, które:

a) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi; 

b) naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności; 

c) zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony;

d) obrażałyby godność lub inne dobra osobiste;,

e) obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe;

f) sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem;

g) miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług; 

h) naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora konkursu lub innych osób.

VI. Zwycięzcy Konkursu

1. Zwycięzcy konkursu są wyłaniani przez Jury, na podstawie dokonanej przez Jury oceny pod względem oryginalności, kreatywności, innowacyjności Komentarza, podczas narady. Wygrywają najbardziej kreatywne i oryginalne Komentarze według uznania Jury.

2. Zwycięzcami Konkursu zostaje 3 uczestników Konkursu. Zwycięzców wskaże Jury po ocenie komentarzy dokonanej w oparciu o ust. 1 powyżej.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Stronie Społecznościowej Vege Camp na Instagramie w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

4. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt. III oraz w pkt. VI ust. 1 i 2 powyżej. Jury Konkursu może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w pkt III. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu nie spełnia warunków wymienionych w pkt III lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca Konkursu w inny sposób naruszył niniejszy Regulamin, inne przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego przy uczestnictwie w Konkursie, Jury może wyeliminować go z Konkursu, a w przypadku, gdyby Nagroda została mu wydana, taki Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zwrotu tej Nagrody lub jej równowartości w formie pieniężnej w sposób i w czasie wskazanych przez Organizatora Konkursu. W takiej sytuacji Organizator Konkursu może wyłonić innego Zwycięzcę Konkursu, odpowiednio według kryteriów, o których mowa powyżej.

5. Organizator Konkursu poinformuje o wyłonieniu Zwycięzcy Konkursu poprzez wysłanie informacji w wiadomości prywatnej. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie dane w przedmiocie terminu, miejsca i warunków odbioru przyznanej Nagrody.

VII. Nagrody

1. W Konkursie Jury przyzna:

1 miejsce: 

1 x Pasta z batatów z rozmarynem Naura BIO 190 g

1 x Soczewica czerwona Naura BIO 400 g

1 x Makaron Penne Rigate Nr20 BIO 500 g

1 x Płatki Crunchies żytnio-owsiane kakaowe BIO 250 g

1 x Chipsy ziemniaczane o smaku szpinaku 75 g

1 x Bon o wartości 100 zł do StraganZdrowia.pl (ważny do 07/2022)

1 x Voucher na kwotę 150 zł do wykorzystania w terminie do 31.12.2022

1 x Smyczka na klucze Vege Camp

1 x Bio Maka kokosowa Intenson 500g

1 x Tapioka perły Intenson 150g

2 miejsce

1 x Płatki jaglane Naura BIO 300 g

1 x Wafle kukurydziane z solą Naura BIO 35 g

1 x Makaron Fusilli Nr28 bezglutenowy 400 g

1 x Chipsy chlebowe musztarowo-miodowe 120 g

1 x Bio Krem kokosowy Intenson 250ml 

1 x LunchBox LB310

1 x Bidon Vege Camp

1 x Tapioka perły Intenson 150g

2 x Białko konopne Purella

3 miejsce

1 x Kasza jęczmienna Naura BIO 500 g
1 x Wafle ryżowe z solą morską Naura BIO 100 g
1 x Przekąska jabłkowo-wiśniowa z owoców bez dodatku cukru 30 g
1 x Smoothie gruszkowo-jeżynowe bez dodatku cukru 120 ml

1 x Bio Krem kokosowy Intenson 250ml
1 x Torba materiałowa Stragan.Zdrowia.pl

1 x Chusta wielofunkcyjna Vege Camp

2 x Białko konopne Purella 

1 x Młody jęczmień Intenson 250g

3. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne ani rzeczowe, jak również innego rodzaju wymianie lub zamianie.

4. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę.

5. Wydanie Nagrody Zwycięzcy Konkursu nastąpi po łącznym spełnieniu przez niego następujących warunków:

a) udzieleniu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody informacji, w tym w szczególności podaniu 

danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, e-mail niezbędnych do wysyłki Nagrody za pośrednictwem firmy IN POST – Paczkomaty na terenie POLSKI, w przypadku wyboru przez Organizatora Konkursu takiej formy doręczenia Nagrody. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wydania Nagrody.

b) w przypadku, gdy znajduje zastosowanie, podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego o treści wskazanej przez Organizatora; 

c) w przypadku, gdy znajduje zastosowanie, podpisaniu umowy w przedmiocie przeniesienia praw autorskich, na polach eksploatacji określonych w pkt V ust. 5 powyżej zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie. Wszystkie warunki, o których mowa powyżej, winny być spełnione przez Zwycięzcę Konkursu nie później niż w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia poinformowania Zwycięzcy Konkursu o wygranej, pod rygorem skutków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, chyba że inny termin zostanie wskazany przez Organizatora Konkursu.

6. W wypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków wydania Nagrody wskazanych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowień Regulaminu. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, gdy Zwycięzca Konkursu w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej lub w wyznaczonym przez Organizatora Konkursu terminie nie poda danych osobowych niezbędnych do jego wydania przyznanej Nagrody.

7. Wydanie i sposób wydania Nagród nastąpi w sposób wybrany i wskazany przez Organizatora Konkursu. O sposobie wydania Nagrody Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu.

8. Zwycięzca Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w tym podanego adresu lub innych danych niezbędnych do realizacji Konkursu, w tym w szczególności do wydania przyznanej Nagrody, a także za brak podania wskazanych danych. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą przede wszystkim adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu, które mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu do kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu w celu wydania Nagrody. Postanowienia pkt. VII ust. 6 powyżej stosuje się wówczas odpowiednio. Uczestnik Konkursu ponosi również odpowiedzialność za wszelkie inne własne działania lub zaniechania, których dopuszcza się w związku z Konkursem.

9, Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, a w szczególności braku odbioru Nagrody, niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator Konkursu nie został poinformowany. W takim przypadku Nagroda przepada.

VIII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Zwycięzców Konkursu przetwarzanych w związku z Konkursem jest  Mikołajek Sport Monika Mikołajek, ul. Jodłowa 3, 43-360 Bystra

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu w tym kontaktowania się, wyłonienia Zwycięzcy oraz wydania Nagród.

4. Uczestnicy Konkursu i Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

5. Zamieszczenie, w sposób określony w pkt. V Regulaminu Komentarza w odpowiedzi na post konkursowy, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Podmiot Zlecający Konkurs danych osobowych.

6. Uczestnik Konkursu nie powinien przekazywać Podmiotowi Zlecającemu Konkurs danych osobowych, w tym wizerunku, osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane jednocześnie i każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie i przetwarzanie tych danych przez Podmiot Zlecający Konkurs.

7. W związku z faktem, że Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Instagram (witryna internetowa instagram.com jest obsługiwana przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Podmiotem odpowiedzialnym za witrynę internetową facebook.pl jest firma Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia.), serwis ten ma również dostęp do danych Uczestników Konkursu i Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnicy Konkursu i Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. opublikowanie Komentarza, o którym mowa w pkt. V na Stronie Internetowej w serwisie Instagram. Informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych, a także dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez poszczególne sieci społecznościowe, jak również ich odpowiednich praw i możliwości ochrony prywatności użytkownika, można znaleźć w ich politykach prywatności. Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod adresem http://www.facebook.com/about/privacy/ i http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.

8. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Zleceniodawca informuje, Uczestników Konkursu, iż:

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji Konkursu na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda jest wyrażana za pomocą wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez dodanie Komentarza, o którym mowa w pkt V Regulaminu oraz

b) w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt IX Regulaminu (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt IX Regulaminu;2) Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com. 3) dane mogą zostać powierzone na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowany Konkurs, wyłącznie w związku z Konkursem w szczególności Organizatorowi Konkursu, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

4) Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem danych osobowych na serwerze Instagrama.

5) dane będą przechowywane przez Okres Konkursu, określony w pkt. I ust. 8 Regulaminu, w przypadku złożenia reklamacji także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego;

6) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania od Podmiotu Zlecającego Konkurs dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Mikołajek Sport Monika Mikołajek, ul. Jodłowa 3, 43-360 Bystra;

7) Uczestnik Konkursu może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie email na adres rejestracja@swiatnivea.pl; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją dalszego udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, Podmiot Zlecający Konkurs jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika Konkursu w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika Konkursu, niezależnie od wycofania zgody;

8) Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9) podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie;

10) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 9. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Podmiot Zlecający Konkurs informuje Zwycięzców Konkursu, iż:

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania Nagród i związanych z tym obowiązków podatkowych przez Podmiot Zlecający Konkurs (złożenie deklaracji podatkowych), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Podmiotu Zlecającego Konkurs. Podstawą prawną przetwarzania są, w przypadku:

a) wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) i związanych z tym obowiązków podatkowych (złożenie deklaracji podatkowych), 

b) realizacji obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), 

c) na podstawie zgody Zwycięzcy Konkursu w zakresie kontaktu w drodze wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),

d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w zw. z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Prawnie uzasadnionym interesem Podmiotu Zlecającego Konkurs jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku zgłaszanych przez Zwycięzcę konkursu żądań, w tym reklamacji zgłoszonych na podstawie pkt.IX Regulaminu.

2) Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com.

3) dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi kurierskie, usługi księgowe oraz usługi informatyczne oraz mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi prawne. Dodatkowo, dane osobowe Zwycięzców Konkursu są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu (w celu rozliczenia podatku od Nagrody) oraz mogą być również udostępnione innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

4) Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem danych osobowych na serwerze Instagrama.

5) Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres GoldenSubmarine, ul. Szelągowska 18, 61-636 Poznań, osobiście na adres GoldenSubmarine, ul. Szelągowska 18, 61-626 Poznań.

6) Zwycięzca Konkursu może w każdym momencie wycofać zgodę na kontakt mailowy (co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie e-mail na adres rejestracja@swiatnivea.pl; wycofanie zgody może oznaczać niemożność wydania nagrody. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w pkt. IX Regulaminu, Organizator Konkursu jest uprawniony do przetwarzania danych Zwycięzcy konkursu w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Zwycięzcy Konkursu, niezależnie od wycofania zgody;

7) Zwycięzca Konkursu jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); ;

8) dane będą przetwarzane przez czas realizacji celów wskazanych w ust. 1 powyżej oraz do czasu przedawnienia obowiązku podatkowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 5 lat (art. 86 § 1 i 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) oraz okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rozstrzygnięcia Konkursu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 6 lat (art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

9) w przypadku przyjęcia nagrody Zwycięzca Konkursu nie może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych w zakresie, jaki jest on niezbędny do wykazania realizacji obowiązku podatkowego ciążącym na Podmiocie Zlecającym Konkurs, a także przez okresy przedawnień wskazanych w pkt. 8 powyżej. Zwycięzca Konkursu może żądać usunięcia jego danych po wyczerpaniu celów wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wręczenie przyznanej w Konkursie nagrody.

11) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Reklamacje

1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora na adres: Mikołajek Sport Monika Mikołajek, ul. Jodłowa 3, 43-360 Bystra z dopiskiem ” Konkurs VEGE CAMP”

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. X. Dostępność Regulaminu Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz Link do regulaminu umieszczony zostanie w BIO na Stronie Internetowej (profil marki na Instragram), jak również w treści postu konkursowego na Stronie Internetowej.

XI. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników Konkursu ani nie będą wpływać na prawa przez nich nabyte. Zmieniając Regulamin Organizator Konkursu wskazuje datę wejścia w życie nowego Regulaminu, nie krótszą niż 2 dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik Konkursu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie.